loader image

The power of Thermal Insulation

امروزه چالش هاي بزرگی از جمله گرمایش جهانی وتغییرات اقلیمی آب و هوا، مصرف انرژی  صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داده است. طبق بررسیهای صورت گرفته درصد قابل توجهی از کل انرژی مصرفی در هر جامعه مختص سیستم های گرمایشی است. استفاده از طیف وسیعی از عایق ها یکی ازاصول اولیه طراحی به شمارمی آیدکه از اتلاف انرژی جلوگیری می کند. با دانش فنی روز و بهینه سازی انرژی در هر بخش از جامعه می توان کمک شایان ذکری به حفظ منابع و سرمایه ملی نمود

Pipe slag wool

شرکت عایق حرارتی دوام شیمی در سال 1399 در زمینی به مسـاحت بیش از 5300 متـر مـربع عملیات اجـرایی خود را آغاز نمود. این مجموعه با تکـیه بر دانش فنی و تجربه 30 سـاله مدیران ارشد خود و همچنین با استفاده ازتکنولوژي روز و بهینه سازي روش موسوم تولید عایق در ایران ، مبادرت به تولید انواع عایقهاي صوتی و حرارتی از جنس پشم سنگ نموده است .

Blog


blog sample 7

LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination adjustment provides reliable support for applications that require height compensation LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination…

blog sample 6

LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination adjustment provides reliable support for applications that require height compensation LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination…

blog sample 5

LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination adjustment provides reliable support for applications that require height compensation LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination…

Product


Products 1

LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination adjustment provides reliable support for applications that require height compensation LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination…

Products 2

LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination adjustment provides reliable support for applications that require height compensation LISEGA’s new range of pipe supports with height and inclination…
Menu